کود جامد سولوفارم <div><br /></div><div><h1 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 26px; color: rgb(91, 82, 82); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><a href="http://www.spiagri.com/potas-solphat" title="کود جامد سولوفارم">کود جامد سولوفارم</a></h1><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">اطلاعات عمومی <a href="http://www.spiagri.com/potas-solphat" title="کود جامد سولوفارم">کود جامد سولوفارم</a></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">سولو فارم سولفات پتاسیم، برای مصرف محلول پاشی و کاربرد خاکی طراحی شده است.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">سولو فارم سولفات پتاسیم، می تواند برای تمام محصولات و انواع خاک ها مورد استفاده قرار گیرد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">توصیه در مورد سولوفارم</h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">قابلیت ترکیب با باقی کود ها و آفت کش ها با هماهنگی متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">هشدارهای فیزیکی و شیمیایی سولوفارم</h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">دسترسی و نگهداری <a href="http://www.spiagri.com/potas-solphat" title="کود جامد سولوفارم">کود جامد سولوفارم</a></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">آنالیز<a href="http://www.spiagri.com/potas-solphat" title="کود جامد سولوفارم"> کود جامد سولوفارم</a></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="سولو-فارم1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%851.jpg" height="230" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p></div>

کود جامد هیوفارم <h2 class="art-postheader" style="text-align: start;"><a href="http://www.spiagri.com/hio-farm" title="کود جامد هیوفارم">هیو فارم</a></h2><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/HU-FARM.jpg" alt="HU-FARM" width="300" height="348" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/HU-FARM.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p></div></div></h2><h1><strong>نقش <a href="http://www.spiagri.com/hio-farm" title="کود جامد هیوفارم">کود جامد هیو فارم</a> در تغذیه گیاهان :</strong></h1><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">هیوفارم یک اسید هیومیک قوی و یک پودر هیومات پتاسیم است که به صورت یک خاک طبیعی و محرک رشد گیاه عمل می کند. بعضی از این نقش های مهم شامل بهبود ایمنی گیاه، بهبود متابولیسم گیاه، بهبود رشد گیاه، بهبود تامین عناصر گیاه و افزایش تنفس بی هوازی می باشد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">هیوفارم باعث افزایش تولید کلروفیل، قند، آمینو اسید ها و... و همچنین بهبود را راندمان مصرف نیتروژن، و کاهش نیاز به مصرف کوددهی می شود.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">یکی از اولین تاثیرات هیوفارم این است که سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش گرما، خشکسالی، سرما، بیماری، حشرات و انواع دیگر تنش های محیطی می شود.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p></div></div></h2>

کود مایع بیو بورال <h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><a href="http://www.spiagri.com/bio-boral" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">بیو بورال</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-family: mina; font-size: 14pt; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>نقش در گیاه:</strong><a href="http://www.spiagri.com/bio-boral" title="کود مایع بیوبورال">بور</a> در تکمیل دیواره سلولی، تقسیم سلولی ، توسعه آن و تکثیر سلولی نقش اساسی دارد.<br />در تغذیه و تقویت گل و میوه دارای نقش عمده است.<br />این عنصر به میزان کمی در گیاه لازم است.<strong><br />آنالیز :</strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; float: left;"><img alt="BioBoral" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioBoral.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong><img alt="بیو-بورال--جدی-د-2" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84--%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF-2.jpg" height="107" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>احتیاط :</strong><br />اسپری کردن را تا خیس شدن تمام برگها ادامه دهید. بیشتر از حد مجاز آب اضافه نشود. قبل از اسپری کردن و یا دقیقا بعد از اسپری کردن، گیاه آبیاری شود.<br /><strong>دستورالعمل :</strong><br />این <a href="http://www.spiagri.com/bio-boral" title="کود مایع بیو بورال">محصول</a> در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p></div></div>

کود جامد زینک فارم <div class="art-box-body art-sheet-body" style="font-size: 12px; text-align: start;"><div class="art-layout-wrapper" style="font-size: 9pt;"><div class="art-content-layout" style="font-size: 9pt;"><div class="art-content-layout-row" style="font-size: 9pt;"><div class="art-layout-cell art-content" style="font-size: 9pt;"><div class="item-page" style="font-size: 9pt;"><div class="art-box art-post" style="font-size: 9pt;"><div class="art-box-body art-post-body" style="font-size: 9pt;"><div class="art-post-inner" style="font-size: 9pt;"><h2 class="art-postheader">زینک فارم</h2><div class="art-postcontent" style="font-size: 9pt;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><h1><strong>اطلاعات کلی <a href="http://www.spiagri.com/zincofarm" title="کود جامد زینک فارم">کود جامد زینک فارم</a></strong></h1><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">کلات زینک برای محلول پاشی و استفادهء خاکی طراحی شده است.<br style="font-size: 9pt;" />کلات زینک را می توان برای انواع محصولات و خاک ها استفاده کرد.<br style="font-size: 9pt;" />برای افزایش تلقیح استفاده می شود.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong>آنالیز <strong><a href="http://www.spiagri.com/zincofarm" title="کود جامد زینک فارم">کود جامد زینک فارم</a></strong></strong><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" alt="زینکو-فارم-1" width="500" height="54" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/ZincoFarm.jpg" alt="ZincoFarm" width="300" height="338" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/ZincoFarm.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><h2><strong>هشدارهای فیزیکی و شیمیایی</strong></h2><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p><h2><strong>دسترسی و نگهداری <strong><a href="http://www.spiagri.com/zincofarm" title="کود جامد زینک فارم">کود جامد زینک فارم</a></strong></strong></h2><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p><h3>توصیه :</h3><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.<br style="font-size: 9pt;" />قابلیت ترکیب با باقی کود ها و آفت کش ها با هماهنگی متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong> </strong></p><h3><strong>دوز مصرف <strong>کود جامد زینک فارم</strong></strong></h3><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-2.jpg" alt="زینکو-فارم-2" width="500" height="148" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-2.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></strong></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">به سفارش شرکت spi<br style="font-size: 9pt;" />ساخت کشور هند<br style="font-size: 9pt;" />بسته بندی شده در ایران بوسیله گروه spi</p></div></div><div class="cleared" style="font-size: 9pt;"> </div></div><div class="cleared" style="font-size: 9pt;"> </div></div></div></div><div class="cleared" style="font-size: 9pt;"> </div></div></div></div></div><div class="cleared" style="font-size: 9pt;"> </div><div class="cleared" style="font-size: 9pt;"> </div></div><div class="art-footer" style="font-size: 12px; text-align: start;"> </div>

کود جامد بورال فارم <h2 class="art-postheader" style="text-align: start;"><a href="http://www.spiagri.com/boralfarm" title="بورال فارم">بورال فارم</a></h2><h1><strong>اطلاعات کلی کود جامد <a href="http://www.spiagri.com/boralfarm" title="بورال فارم">بورال فارم</a></strong></h1><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">کلات بور برای محلول پاشی و استفادهء خاکی طراحی شده است.<br style="font-size: 9pt;" />کلات بور را می توان برای انواع محصولات و خاک ها استفاده کرد.<br style="font-size: 9pt;" />برای تقسیم سلولی و جوانه زنی دانه گرده و انتقال هورمونهای خاص و قند به کار می رود.</p></div></div></h2><h2><br style="font-size: 9pt;" /><strong>آنالیز <strong>کود جامد <a href="http://www.spiagri.com/boralfarm" title="بورال فارم">بورال فارم</a></strong></strong></h2><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/BoralFarm.jpg" alt="BoralFarm" width="300" height="338" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/BoralFarm.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%851-1.jpg" alt="بورال-فارم1-1" width="500" height="50" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%851-1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></strong></p></div></div></h2><h3><strong>هشدارهای فیزیکی و شیمیایی</strong></h3><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p></div></div></h2><h2><br style="font-size: 9pt;" /><strong>دسترسی و نگهداری <strong>کود جامد<a href="http://www.spiagri.com/boralfarm" title="بورال فارم"> بورال فارم</a></strong></strong></h2><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong> </strong></p></div></div></h2><h3><strong>توصیه</strong></h3><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-postcontent" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.<br style="font-size: 9pt;" />قابلیت ترکیب با باقی کود ها و آفت کش ها با هماهنگی متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.</p></div></div></h2>

کود جامد کلسی فارم <h2 style="text-align: start;">آنالیز <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کود جامد کلسی فارم</a></h2><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/CalciFarm.jpg" alt="CalciFarm" width="300" height="338" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/CalciFarm.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"><strong style="font-size: 9pt;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" alt="کلسی-فارم-1" width="500" height="64" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></strong></p></h2><h2 style="text-align: start;">اطلاعات کلی <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کلسی فارم</a></h2><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">کلات کلسیم برای محلول پاشی و استفادهء خاکی طراحی شده است.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">کلات کلسیم را می توان برای انواع محصولات و خاک ها استفاده کرد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">برای افزایش طول انبارداری استفاده می شود.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"> </p></h2><h2 style="text-align: start;">هشدارهای فیزیکی و شیمیایی <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کود جامد کلسی فارم</a></h2><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"> </p></h2><h3 style="text-align: start;">دسترسی و نگهداری <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کلسی فارم</a></h3><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p></h2><h3 style="text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />توصیه در مورد <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کلسی فارم</a></h3><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;">قابلیت ترکیب با باقی کود ها و آفت کش ها با هماهنگی متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"> </p></h2><h3 style="text-align: start;">دوز مصرف <a href="http://www.spiagri.com/calsi-farm" title="کلسی فارم">کود جامد کلسی فارم</a></h3><h2 style="text-align: start;"><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"><strong><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-2.jpg" alt="کلسی-فارم-2" width="500" height="188" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-2.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></strong></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: 400;"><p><strong>ساخت کشور هند</strong></p><p><strong>به سفارش شرکت spi</strong></p><strong>بسته بندی شده در ایران بوسیله گروه spi<br style="font-size: 9pt;" />تاریخ انقضاء : 3 سال پس از تولید.</strong></p></h2>

کود جامد ایرون فارم <h2 class="art-postheader" style="text-align: start;">ایرون فارم</h2><div class="art-postcontent" style="font-size: 12px; text-align: start;"><div class="art-article" style="font-size: 9pt;"><h1>کود جامد ایرون فارم</h1><h2>آنالیز کود جامد ایرون فارم</h2><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/IronFarm.jpg" alt="IronFarm" width="300" height="338" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/IronFarm.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-11.jpg" alt="ایرون-فارم-11" width="500" height="62" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-11.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></strong></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p><h2>اطلاعات عمومی کود جامد<a href="http://www.spiagri.com/iron-farm" title="ایرون فارم"> ایرون فارم</a></h2><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">کلات آهن برای مصرف محلول پاشی و کاربرد خاکی طراحی شده است.<br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">کلات آهن</strong> می تواند برای تمام محصولات و انواع خاک ها مورد استفاده قرار گیرد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;"> </strong></p><h3>هشدارهای فیزیکی و شیمیایی برای کود جامد<a href="http://www.spiagri.com/iron-farm" title="ایرون فارم"> ایرون فارم</a></h3><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;"> </strong></p><h3>دسترسی و نگهداری <a href="http://www.spiagri.com/iron-farm" title="ایرون فارم">ایرون فارم</a></h3><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;"> </strong></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">توصیه در مورد این نوع کود جامد</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong><a href="http://www.spiagri.com/iron-farm" title="ایرون فارم">ایرون فارم</a></strong> در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">قابلیت ترکیب با باقی کود ها و آفت کش ها با هماهنگی متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> </p></div></div>

کود جامد میکرو کامبی فارم <h1 style="text-align: start;"><a href="http://www.spiagri.com/micro-cambi-farm" title="کود جامد میکرو کامبی فارم">کود جامد میکرو کامبی فارم</a></h1><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88--%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" alt="میکرو--کامبی-فارم-1" width="500" height="393" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88--%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/MicroCombiFarm.jpg" alt="MicroCombiFarm" width="300" height="338" data-mce-src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-jamed/product/MicroCombiFarm.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><h2 style="text-align: start;">اطلاعات عمومی در مورد <a href="http://www.spiagri.com/micro-cambi-farm" title="کود جامد میکرو کامبی فارم">کود جامد میکرو کامبی فارم</a></h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">کلات میکرو کامبی برای استفاده محلول پاشی برگی و کاربرد خاکی طراحی شده است.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">کلات میکرو کامبی می تواند برای انواع خاک و محصولات مورد استفاده قرار گیرد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;"><strong>ه</strong>شدارهای فیزیکی و شیمیایی<a href="http://www.spiagri.com/micro-cambi-farm" title="کود جامد میکرو کامبی فارم"> کود جامد میکرو کامبی فارم</a></h3><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">دسترسی و نگهداری میکرو کامبی فارم</h3><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> </p>

کود مایع بیو ایرون <h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: mina; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><a href="http://www.spiagri.com/bio-iron" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">بیو ایرون</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-family: mina; font-size: 14pt; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>نقش در گیاه:</strong><br />این<a href="http://www.spiagri.com/bio-iron" title="بیوآیرون"> آهن</a> برای محلول پاشی و آب آبیاری در نظر گرفته شده است.<br />آهن نقش مهمی در سنتز کلروفیل ، فتوسنتز ، تثبیت نیتروژن و سنتز پروتئین دارد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>آنالیز :</strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; float: left;"><img alt="BioIron" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioIron.jpg" width="300" height="462" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><img alt="بیو-ایرون--جدی-د-2" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86--%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF-2.jpg" width="500" height="193" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>احتیاط :</strong><br />اسپری کردن را تا خیس شدن تمام برگها ادامه دهید. بیشتر از حد مجاز آب اضافه نشود. قبل از اسپری کردن و یا دقیقا بعد از اسپری کردن، گیاه آبیاری شود.<br /><strong>دستورالعمل :</strong><br />این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p></div></div>

کود مایع بیوهیومکس <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><a href="http://www.spiagri.com/biohiomax" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">بیوهیومکس</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>نقش در تغذیه گیاه</strong><br /><a href="http://www.spiagri.com/biohiomax" title="بیوهیومکس">بیوهیومکس </a>مایعی است که به عنوان کود استفاده می شود و سبب تثبت و فعال شدن ریزمغذی ها و افزایش رشد گیاه می شود. عناصر تثبیت شده را قابل جذب می کند.<br />شرایط خاک را بهبود می بخشد<br />اسید هیومیک مایع قهوه ای غنی شده از هیومات پتاسیم است.<br /><strong>مزایا:</strong><br />بالا رفتن سطح تغذیه<br />اصلاح ساختار خاک<br />تثبیت کننده اوره و دیگر منابع نیتروژن.<br />قابليت كلات كنندگی عناصر ريزمغذي<br />افزایش توسعه ریشه<br /><strong>آنالیز:</strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; float: left;"><strong> <img alt="BioHumax1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioHumax1.jpg" height="373" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong><img alt="بیوهیومکس-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%B3-1.jpg" height="279" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>دستورالعمل :</strong>این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.<br />توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم، بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوط را دارد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong>دوز مصرف :</strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><strong><img alt="بیوهیومکس-2" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%B3-2.jpg" height="193" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="art-footer" style="position: relative; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; width: 1007px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-footer-body" style="position: relative; padding: 5px; color: rgb(182, 196, 211); font-size: 11px;"><div class="art-footer-center" style="position: relative; float: right; right: 498.5px;"><div class="art-footer-wrapper"><div class="art-footer-text" style="min-height: 32px; padding-left: 42px; padding-right: 42px; position: relative; float: left; left: 148.094px; text-align: center;"></div></div></div></div></div>

کود مایع بیونیترو <h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>دستورالعمل <strong><a href="http://www.spiagri.com/bio-nitro" title="کود مایع بیونیترو">کود مایع بیونیترو</a></strong></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت  spi تماس گرفته شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>آنالیز<a href="http://www.spiagri.com/bio-nitro"> <strong>کود مایع بیونیترو</strong></a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16); float: left;"><img alt="BioNitro" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioNitro.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="بیو-نیترو-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88-1.jpg" height="147" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>علائم کمبود نیتروژن</strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> عدم رشد یا توقف رشد عموما همراه با زرد شدن شاخ و برگ ها، در صورت کمبود شدید، برگ های پیر ابتدا کمبود را نشان می دهند و به رنگ ارغوانی در می آیند که ناشی از تجمع رنگیزه آنتوسیانین می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">این ترکیب منجر به افزایش رشد گیاه می شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>احتیاط :</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">قبل از استفاده خوب تکان داده شود. دور از دسترس کودکان قرار گیرد، از تماس با چشم ها و مناطق باز و جراحات اجتناب شود. در صورت بلعیده شدن مضر می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>سازگاری :</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">بیو نیترو سازگار با انواع آفت کش ها و قارچ کش ها می باشد، اگر چه قبل از مخلوط کردن در مخزن امتحان، توصیه به انجام تست جار می شود.</p>

کود مایع بیو میکرو کامبی <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>دستور العمل</strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> این محصول در بسته های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس های بزرگ، در مقادیر کم آزمایش شود، یا با کارشناسان شرکت spi تماس حاصل شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوطه، امکان دارد. </p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>آنالیز کود مایع <a href="http://www.spiagri.com/bio-micro-combi" title="بیو میکرو کامبی">بیو میکرو کامبی</a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16); float: left;"><img alt="BioMicro" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioMicro.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="بیو-میکرو-کامبی-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-1.jpg" height="263" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>ویژگی ها و مزایای محصول کود مایع<a href="http://www.spiagri.com/bio-micro-combi" title="بیو میکرو کامبی"> بیومیکروکامبی</a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">یک ترکیب متعادل از عناصر میکروی ضروری برای چغندر قند است که شامل برنامه های تجزیه و تحلیل مواد غذایی گسترده و پیشرفته ایی دارد. کیفیت محصول پودری است که به طور کامل محلول است و به راحتی در مخزن مخلوط می شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">فرمولاسیون مناسبی دارد که باعث هدایت و گرفتن نتیجه مطلوب شده و برای رسیدن به محصول مطلوب و مطمئن در کود دهی آخر استفاده شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>احتیاط</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">قبل از استفاده خوب تکان داده شود. دور از دسترس کودکان قرار گیرد، از تماس با چشم ها و مناطق باز و جراحات اجتناب شود. در صورت بلعیده شدن مضر می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>سازگاری</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">بیو میکرو کامبی سازگار با اکثر آفت کش ها و قارچ کش ها است، اگر چه قبل از اختلاط در مخزن امتحان، توصیه می شود به اینکه تست جار انجام شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p>

کود مایع بیوکلسی <h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>دستورالعمل کود مایع <a href="http://www.spiagri.com/bio-calci" title="بیو کلسی">بیو کلسی</a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">این محصول در بسته بندی های سفارشی نیز قابل توزیع است.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش شود یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">توانایی ترکیب با سایر کود ها و آفت کش ها در صورت امکان بعد از هماهنگی با کارشناس مربوط، امکان دارد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>آنالیز کود مایع <a href="http://www.spiagri.com/bio-calci" title="بیو کلسی">بیو کلسی</a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16); float: left;"><img alt="BioCalci" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioCalci.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="بیو-کلسی-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C-1.jpg" height="154" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>علائم کمبود کلسیم</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">•    تلخ شدن هسته میوه<br />•    کاهش استحکام میوه<br />•    چوب پنبه ای شدم میوه<br />•    خراب شدن و پیری میوه<br />•    کاهش خاصیت انبار داری میوه<br />•    سیاه شدن انتهای میوه گوجه فرنگی</p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><br /><strong>نقش کلسیم در تغذیه گیاه</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">•    در تقسیم سلولی و افزایش طولی <br />•    باعث نفوذ پذیری غشای سلولی<br />•    افزایش خاصیت انبارداری محصول </p>

کود مایع بیو زینک <h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>دستورالعمل </strong><strong>کود مایع <a href="http://www.spiagri.com/bio-zinc" title="بیو زینک">بیو زینک</a></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> این محصول در بسته بندی های سفارشی نیز قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس های بزرگ، در مقادیر کم آزمایش شود، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس بگیرید.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم، بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوط را دارد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>آنالیز <strong>کود مایع<a href="http://www.spiagri.com/bio-zinc" title="بیو زینک"> بیو زینک</a></strong></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16); float: left;"><img alt="BioZinc" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioZinc.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="بیو-زینک-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-1.jpg" height="151" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>علائم کمبود روی</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">بد فرمی و بد شکلی پوست، کاهش و خالی شدن از کرک و عقیمی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>نقش روی در تغذیه گیاه</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">شرکت در سیستم آنزیمی و ساخت کربو هیدرات ها ، چربی ها ، متابولیسم پرونئین ها و افزایش قدرت لقاح در گیاه.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>احتیاط</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">ظرف را قبل از استفاده تکان دهید، دور از دسترس کودکان قرار گیرد. از تماس با چشم ها، زخم ها و مناطق باز جلوگیری شود. در صورت بلعیده شدن مضر می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong>سازگاری</strong></h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><a href="http://www.spiagri.com/bio-zinc" title="بیو زینک">بیو زینک</a> سازگار با اکثر آفت کش ها و قارچ کش ها است. اگر چه قبل از اختلاط در مخزن امتحان، توصیه به انجام تست جار می شود.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p>

کود مایع بیو پتاس <h1 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 26px; color: rgb(91, 82, 82); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">کود مایع بیو پتاس</h1><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">دستورالعمل <a href="http://www.spiagri.com/bio-potass" title="بیو پتاس">کود مایع بیو پتاس</a><strong><br /></strong></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">این محصول در بسته بندی های سفارشی نیز قابل توزیع است.<br />توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس های بزرگ، در مقادیر کم آزمایش شود، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس بگیرید.<br />توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم، بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوط را دارد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">آنالیز <a href="http://www.spiagri.com/bio-potass" title="بیو پتاس">کود بیو پتاس</a></h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16); float: left;"><img alt="BioPotasse" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/BioPotasse.jpg" height="462" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong><img alt="بیو-پتاس-1" src="http://www.spiagri.com/images/products/kod-maye/%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3-1.jpg" height="139" width="500" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></strong></p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><br />علائم کمبود پتاسیم</h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">رگه های کلروز در برگ ها، نکروز در نوک و حاشیه بین رگبرگ ها که برگ های پیرتر بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. در غلات ساقه های ضعیف و ریشه ها به بیماری ها حساس هستند.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"><strong> </strong></p><h2 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 22px; color: rgb(120, 109, 109); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">نقش<a href="http://www.spiagri.com/bio-potass" title="بیو پتاس"> کود مایع بیو پتاس</a> در تغذیه گیاه</h2><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">فعال کننده آنزیم ها می باشد، در عملکرد کو آنزیم ها، سنتز پروتئین ها، عملکرد روزنه، پتانسیل تورژسانس.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p><h3 style="margin-top: 10px; font-family: mina; font-size: 18px; color: rgb(65, 87, 108); text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">احتیاط</h3><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);">ظرف را قبل از استفاده تکان دهید، دور از دسترس کودکان قرار گیرد. از تماس با چشم ها، زخم ها و مناطق باز جلوگیری شود. در صورت بلعیده شدن مضر می باشد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 18.6667px; text-align: justify; background-color: rgb(127, 162, 16);"> </p>

آفت مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><h1 style="margin-top: 10px; font-size: 26px; color: rgb(91, 82, 82);">آفت ، مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد</h1><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دزفول - ایرنا - رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان دزفول گفت: بر اثر شرایط نامساعد آب و هوایی 70 تا 100 درصد محصول هندوانه دزفول دچار آفت شده و از بین رفت.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بهمن دریکوندی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:در سال زراعی جاری حدود 500 هکتار از زمین های کشاورزی دزفول زیرکشت هندوانه رفت که به دلیل تنش آب وهوایی و سرد و گرم شدن ناگهانی هوا در برخی روزها، محصول هندوانه دچار آفت شده و یا با کاهش بسیار زیاد عملکرد روبه رو شده است.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><img src="http://www.spiagri.com/images/news/154.png" alt="آفت مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد" title="آفت مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد" height="276" width="452" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">وی گفت: کشت محصول <a href="http://www.spiagri.com/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" title="هندوانه">هندوانه </a>در زمین های کشاورزی از نیمه دی پارسال آغاز و تا اوایل بهمن ادامه داشت ولی به دلیل تنش آب و هوایی مزارع هندوانه دچار آفت شده و بیش از 70درصد از محصول از بین رفت.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان دزفول زمان برداشت محصول هندوانه را اردیبهشت و خرداد عنوان کرد گفت:به دلیل خسارت وارده به مزارع ناشی از آفت زدگی محصول <a href="http://www.spiagri.com/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" title="هندوانه">هندوانه</a> قابل برداشت نیست.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">وی خسارت وارده به کشاورزان دزفول ناشی از آفت زدگی مزارع هندوانه را سنگین توصیف کرد و افزود: برخی مزارع هندوانه تا 100 درصد دچار خسارت شده اند.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">وی اظهار کرد:سال زراعی گذشته حدود 70 هکتار از اراضی کشاورزی دزفول به کشت هندوانه به روش پلاستیکی اختصاص یافت این درحالی است که در سال پیش از آن این محصول در سطح بیش از 600 هکتار کشت شد. <br />دریکوندی دلیل رغبت نداشتن کشاورزان به کشت هندوانه در دزفول را عملکرد پایین و آفت زدگی به دلیل تنش های آب وهوایی دانست و گفت: هم اکنون شرایط برای کشت تابستانه <a href="http://www.spiagri.com/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" title="هندوانه">هندوانه</a> در دزفول مهیاست ولی کشاورزان به دلیل شرایط پیش آمده و ضرر و زیان وارده رغبتی به کشت ندارند.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">وی در ادامه با انتقاد از صندوق بیمه محصولات کشاورزی افزود: به دلیل حمایت نکردن بیمه و پرداخت نشدن خسارت در زمان مقرر از سوی بیمه، کشاورزان دزفول تمایل به بیمه محصولات از جمله مزارع<a href="http://www.spiagri.com/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" title="هندوانه"> هندوانه</a> را ندارند و سالانه با خسارت بسیاری روبه رو می شوند. <br />دریکوندی همچنین گفت:پیگیری برای پرداخت بخشی از خسارت وارده به کشاورزان هندوانه کار دزفول از سوی بیمه محصولات کشاورزی در حال انجام است. <br />کشاورزان دزفول در سال زراعی جاری به دلیل سیل ناشی از طغیان رودخانه دز در فروردین امسال متحمل خسارت سنگین شدند که تاکنون خسارت وارده به آنان جبران نشده است.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دزفول با 90 هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت، سالانه حدود 2 میلیون تن انواع محصول کشاورزی تولید می کند.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تاریخ: 19-04-95</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منبع: <a href="http://www.irna.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; text-decoration-line: none; color: rgb(91, 82, 82);">http://www.irna.ir</a></p></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="art-footer" style="position: relative; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; width: 1007px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-footer-body" style="position: relative; padding: 5px; color: rgb(182, 196, 211); font-size: 11px;"><div class="art-footer-center" style="position: relative; float: right; right: 498.5px;"><div class="art-footer-wrapper"><div class="art-footer-text" style="min-height: 32px; padding-left: 42px; padding-right: 42px; position: relative; float: left; left: 148.094px; text-align: center;"></div></div></div></div></div>

۸۰۲ میلیون دلار محصول کشاورزی در دو ماهه اول امسال صادر شد/ رشد ۴,۵۹ درصدی ارزش صادرات <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/138-%DB%B8%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4,%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">۸۰۲ میلیون دلار محصول کشاورزی در دو ماهه اول امسال صادر شد/ رشد ۴,۵۹ درصدی ارزش صادرات</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><img alt="153" src="http://www.spiagri.com/images/news/153.jpg" height="210" width="300" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">۸۰۲ میلیون دلار<a href="http://www.spiagri.com/news1/138-%DB%B8%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4,%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA" title="محصولات کشاورزی"> محصولات بخش کشاورزی</a> در دو ماهه اول امسال صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲,۵ درصد رشد داشته است.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">۸۰۲ میلیون دلار <a href="http://www.spiagri.com/news1/138-%DB%B8%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4,%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA" title="محصولات کشاورزی">محصولات بخش کشاورزی</a> در دو ماهه اول امسال صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲,۵ درصد رشد داشته است.<br />به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ۹۵۵ هزارتن محصولات بخش کشاورزی به ارزش ۸۰۲ میلیون دلار طی دو ماهه نخست سال جاری صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۲,۵ درصد و از نظر ارزش ۴.۵۹ درصد افزایش نشان می دهد.<br />سال گشته ۷۸۰ هزارتن <a href="http://www.spiagri.com/news1/138-%DB%B8%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4,%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA" title="محصولات کشاورزی">محصولات بخش کشاورزی</a> به ارزش ۷۶۷ میلیون دلار صادر شده بود.<br />براساس این گزارش،سهم صادرات محصولات کشاورزی طی این دو ماه، معادل سهم ۶,۲ درصد از کل وزن و ۱۳.۹۱ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی می باشد.<br />در این مدت،بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی با سهم ۴۳,۱۳ درصد، دام و طیور با سهم ۲۶.۵ درصد و زراعی با سهم ۲۵.۶۹ درصد بوده است.<br />بر پایه این گزارش، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم ۶۰,۴ درصد،باغبانی با سهم ۲۴.۲۳ درصد و دام و طیور با سهم ۱۳.۹۳ درصد می باشد.<br />برخی اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در اردیبهشت ماه امسال شامل سیب تازه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، پیاز و موسیر،ماست، رب گوجه فرنگی، دوغ و شیر و خامه بسته بندی شده کفیر، انواع کلم قرمز و سفید و قمری و خرما بوده است.<br />تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه امسال منفی ۴۷۹ میلیون و ۳۱۰ هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ به میزان ۴۰ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار بهبود یافته است.<br />تاریخ :5-4-95<br />منبع : http://www.iana.ir</p></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="art-footer" style="position: relative; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; width: 1007px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-footer-body" style="position: relative; padding: 5px; color: rgb(182, 196, 211); font-size: 11px;"><div class="art-footer-center" style="position: relative; float: right; right: 498.5px;"><div class="art-footer-wrapper"><div class="art-footer-text" style="min-height: 32px; padding-left: 42px; padding-right: 42px; position: relative; float: left; left: 148.094px; text-align: center;"></div></div></div></div></div>

کشاورزان کدام استان ، کدام عملیات را انجام دهند؟ <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">کشاورزان کدام استان ، کدام عملیات را انجام دهند؟</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز های پنج شنبه، جمعه، شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان مازندران از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد....</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><img alt="152" src="http://www.spiagri.com/images/news/152.jpg" height="365" width="524" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اداره هواشناسی کشاورزی توصیه هایی ۶ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد .<br />به گزارش ایانا ، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم خردادماه به شرح زیر ارائه کرد:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز شنبه به دلیل وزش باد و در آذربایجان غربی در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در زنجان در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در اردبیل از روز پنج شنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز یکشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز سه شنبه به دلیل وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آماده سازی بستر بذر و تسریع در انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی و آبیاری مزرعه در اسرع وقت</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مدیریت آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با علف های هرز مزارع پیاز، سبزی، صیفی و جالیز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با کرم طوقه بر در مزارع صیفی و جالیز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ردیابی و کنترل تریپس در مزارع پیاز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با سفیدک سطحی در باغات</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با بیماری لب شتری در باغات هسته دار</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ردیابی و کنترل زنجیره مو در باغات انگور</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تغذیه بهینه زراعت های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اجرای عملیات وجین (مبارزه مکانیکی با علفهای هرز) در زراعت های چغندر قند، ذرت، یپاز و سیب زمینی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">شروع مبارزه با پوره سن غلات در مزارع آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با پوره های سن غلات در مزارع گندم و جو دیم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دامداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان">استان</a> های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کردستان در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در استان های همدان در روز های پنج شنبه، جمعه، شنبه، و سه شنبه و در لرستان در روز های شنبه و یکشنبه و در چهارمحال و بختیاری از روز پنج شنبه تا سه شنبه و در کهگیلویه و بویر احمد و کرمانشاه از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام هرس سبز انگور، هلو و شلیل با مشاوره ی کارشناسان باغبانی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مرحله دوم مبارزه با کرم سیب</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مرحله دوم مبارزه با سفیدک حقیقی درختان انگور بعد از ریزش گلها در مناطق سردسیر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کاشت لوبیای قرمز و چیتی وسفید با استفاده ردیفکار پنوماتیک و اجرای طرح آبیاری قطرهای(تیپ) در مزارع مکانیزه لوبیا</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مصرف کودهای بیولوژیک بذر مال در لوبیا و ذرت</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مصرف کودهای ریز مغذی در باغات میوه بر اساس نیاز و نتایج آزمون خاک</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با شته ها درباغات</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اعمال کردن تنش آبی(جر آب) در مزارع گوجه فرنگی و بادمجان که اخیرا نشا آنها در زمین اصلی کشت شده است به منظور توسعه ریشه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه مكانيكي با علف هرز عروسك پشت پرده در مزارع سيب زميني و گوجه فرنگي</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عمليات آبياري در باغات ومزارع گندم و جوآبي و کلزا در ساعات خنک شبانه روز (اوایل صبح یا غروب)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات کولتیواتور زنی تیغه شمشیری بین ردیف های چغندر قند به منظور مبارزه با علف های هرز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات فارویرزنی پس از کولتیواتورزنی بین ردیفهای چغندر قند به منظور احیای جوی ها وخاک دهی پای بوته ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه وافزایش تعداد جوانه های برگ ودر مزارع چغندر قند برای حفظ سلامت غده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرتی که کشت اولی وهراکشت بوده ودر مرحله ۴تا۶ برگی هستند</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده ازكودهاي محلول پتاسه درآب در مزارع گندم دچار خوابیدگی (ورس)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با پوره سن گندم در مزارع آلوده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه مكانيكي با علف هاي هرز مزارع چغندرقند</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با کرم های پیله خوار در مزارع نخود آلوده(چنانچه روي پيله ها (غلافها) حفره و يا منافذ ريزي مشاهده شود حاكي از فعاليت كرم پيله خوار نخود است)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دامداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ماشین آلات کشاورزی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم در مناطق گرمسیر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان">استان</a> های گیلان و مازندران:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز های پنج شنبه، جمعه، شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان مازندران از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کنترل شیمیایی باغات هسته‌دار و دانه‌دار جهت مبارزه علیه بیماری‌ها و آفات (با نظر کارشناس و در نظر گرفتن زمان احتمال بارش پراکنده)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تغذیه ریشه ای درختان میوه متناسب با مراحل رشدی میوه مورد نظر با نظر کارشناس (با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده طی روزهای آینده)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه (جهت جلوگیری از اختلال فعالیت ریشه‌ها)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آبیاری سبک باغات مرکبات جهت تامین رطوبت کافی خاک و جلوگیری از تنش خشکی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باز کردن پوشش پلاستیکی اطراف پیوند در صورت شروع رشد جوانه های پیوند زیتون</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">پاک چین نمودن باغات چای با توجه به پایان یافتن چین بهاره جهت جلوگیری از آسیب رسیدن جوانه های زیرین بوته های چای</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">نوغان داری</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تامین یک مرحله برگ کافی قبل از وقوع بارندگی توسط نوغاندران</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد توسط نوغانداران جهت تفریخ و پرورش کرم ابریشم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از کاهش دمای شبانه (پایین¬تر از ۲۳ درجه سانتیگراد) در محل نگهداری تخم نوغان</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زارعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه شیمیایی علیه نسل اول کرم ساقه خوار در صورت لزوم با نظر کارشناسان مدیریت و مراکز و کلینیک های گیاه پزشکی شهرستان به صورت لکه ای در استان گیلان</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار برنج و بیماری بلاست و لکه قهوه ای در مزراع آلوده به غیر از روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه در استان مازندران</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با آفات و بیماری های مزارع با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خشکاندن مزارع باتلاقی نشاء شده برنج (در مناطق غربی و مرکزی استان) و نشاء برنج (در مناطق شرقی استان مازندران)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش¬های مکانیکی، از بین بردن پناهگاه¬ها و پاشیدن طعمه مسموم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کنترل شیمیایی علف‌های هرز قبل از کاشت در مزارع سویا، ذرت (در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کاشت سویا، ذرت و نشا برنج</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، سیرسبز و ... سایر سبزی‌ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">رهاسازی زنبور تریکوگراما در مناطق شرق و غرب استان مازندران با اخذ نظر کارشناس</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده‌ها و کنار رودخانه‌ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دام و طیور:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تغذیه پرندگان در ساعات خنک روز (در صورت افزایش دما)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعات گرم روز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">شیلات:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منابع طبیعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از تردد غیر ضروری در مناطق پرخطر در هنگام وقوع رعدو برق</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان گلستان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد به جز روز جمعه که فقط وزش باد دارد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">حودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کود های ازته در بین فواصل چین های برداشت محصولات جالیزی کدو وخیار</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت سیب زمینی در مناطق کوهستانی در صورت رطوبت کافی در خاک</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خاکدهی پای بوته های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلرورپتاسیم و وجین علف های هرز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری تله و فرمون ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه، شب پره در مزارع گوجه فرنگی پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آبیاری سبک در باغات هنگام صبح زود و یا به خصوص در ساعات عصر جهت جلوگیری از گرما زدگی با توجه به احتمال افزایش دما تا روز جمعه در بعضی از مناطق استان</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه های شالی جهت جلوگیری از ترد شدن ساقه و ریشه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">به منظور جلوگیری از سوختگی جوانه های شالی (کلئوپتیل) در اثر گرما در طول شب تا ارتفاع دو سانتیمتر آب در خزانه وارد نمده و در بعدازظهر روز بعد آب از خزانه خارج گردد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت سورگوم، ذرت و یونجه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مخلوط کشی مزارع گندم و جو از سایر ارقام و علف های هرز توسط پیمانکاران تکثیر گندم و جو جهت جلوگیری و مواجه با مشکل در زمان برداشت</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">رعایت میزان مجاز رطوبت ۱۲ درصد در هنگام برداشت بذرهای تکثیری گندم و جو</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از کشت سویا و پنبه در روز های بارانی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از علف کش های مناسب در بذرهای تکثیری جو به علت تاخیر در زمان برداشت جو و احتمال جوانه زنی بذر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کارگذاری فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از هد مخصوص برداشت کلزا که دارای تیغه عمودبر صاف و بدون دندانه می باشند جهت برداشت محصول کلزا</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مناسب ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که ۹۰ – ۸۵ درصد دانه ها رسیده و رطوبت بین ۱۵ – ۱۲ درصد باشد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دامداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منابع طبیعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه ها و رودخانه های مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی با توجه به الگوی بارش</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان تهران در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید و در <a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان">استان</a> البرز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز های جمعه تا یکشنبه و روز سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان مرکزی از روز پنج شنبه تا یکشنبه به دلیل وزش باد و در استان قزوین در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سمنان در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز های شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده با توجه به وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه های آلبالو یا گیلاس از سفید به صورتی برای کنترل آفت مگس گیلاس و لارو آن</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از حذف علف های هرز مثل نرمگی، تاج خروس (به جز مرغ) برای بالا بردن رطوبت نسبی در باغ های انار به جهت کاهش عارضه ترکیدگی و تکثیر و بقای حشرات مفید مثل کفشدوزک ها و زنبور های تریکوگراما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">گل اندود کرد ن گلخانه های پرورش گیاهان جالیزی و هوادهی به موقع جهت جلوگیری از بروز بیماری های قارچی از قبیل سفیدک دروغین، لکه موجی و لکه سیاه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تنظیم دور آبیاری به خصوص در مزارع گندم که در مرحله پر شدن خوشه می باشند، با توجه به افزایش نسبی دما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه های گندم(ورس)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشت مزارع جودر مناطق گرمسیر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دامداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منابع طبیعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان">استان</a> های اصفهان و یزد :</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا یکشنبه به دلیل وزش باد و در استان یزد در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز سه شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از حذف علف های هرز باغ و کولتیواتور باغ پسته به جز در راه آب ها جهت جلوگیری از افزایش خسارت سن پسته</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه های آلبالو یا گیلاس از سفید به صورتی برای کنترل آفت مگس گیلاس و لارو آن</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از حذف علف های هرز مثل نرمگی، تاج خروس (به جز مرغ) برای بالا بردن رطوبت نسبی در باغ های انار به جهت کاهش عارضه ترکیدگی و تکثیر و بقای حشرات مفید مثل کفشدوزک ها و زنبور های تریکوگراما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با کنه تار عنکبوتی در شهرهای اصفهان، نجف آباد و فلاورجان</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کاشت ذرت درمناطق مرکزی استان اصفهان</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه های گندم(ورس)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشت مزارع جودر مناطق گرمسیر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی در سال اول</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دام داری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبور داری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منابع طبیعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ماشین آلات کشاورزی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و باد و گرد و خاک و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان خراسان شمالی از روز جمعه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه شيميايي جهت مقابله با لكه غربالي و آنتراكنوز و سفيدك سطحي در باغات آلوده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشتن پوشش خزانه ها به مدت ۴ الی ۶ ساعت جهت هوادهی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تسریع در انتقال نشاء به مزارع (گوجه فرنگي، فلفل، پياز و ... )</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی در سال اول</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه شيميايي با سن و ملخ در مزارع با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دام داری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انتقال دام از قشلاق به ييلاق با اتخاذ تدابير لازم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">منابع طبیعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ماشین آلات کشاورزی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در<a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان"> استان </a>خراسان جنوبی از روز پنج شنبه تا یکشنبه و در استان سیستان و بلوچستان از روز جمعه تا سه شنبه و در استان کرمان از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با آفت مگس جالیز میوه های آلوده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف های هرز و خاک دهی پای بوته ها به همراه مصرف کودهای سرک ازته در مزارع سیب زمینی کشت اول</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی در سال اول</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">برداشت به موقع کلزا جهت کاهش ضایعات ریزش</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استفاده از بذر ذرت هیبرید جهت کاشت</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دام داری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ماشین آلات کشاورزی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز پنج شنبه تا سه شنبه و در استان بوشهر از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز یکشنبه به دلیل وزش باد و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه های آلبالو یا گیلاس از سفید به صورتی برای کنترل آفت مگس گیلاس و لارو آن</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زراعی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه های گندم(ورس)</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">دام داری و مرغداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">زنبورداری:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">محافظت از کندوها در برابر وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر (قاب) و طَبق جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ماشین آلات کشاورزی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم‌</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">استان های ایلام و خوزستان:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">باغبانی:</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در <a href="http://www.spiagri.com/news1/136-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F" title="استان">استان</a> ایلام در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در استان خوزستان در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل وزش باد</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">آبیاری مزارع هندوانه و خربزه با توجه به گرم شدن هوا طی روز های آینده</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">حفظ رطوبت و دمای مناسب در گ

اصلاح الگوی کشت در گرو تغییر نگرش مسئولان و کشاورزان <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">اصلاح الگوی کشت در گرو تغییر نگرش مسئولان و کشاورزان</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;"><img alt="151" src="http://www.spiagri.com/images/news/151.jpg" height="213" width="400" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px auto; display: block;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;">یکی از اصلی ترین محورهای گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی، ارتقا بهره‌وری درست از منابع آبی است که این مهم از اولویت های بحث اصلاح الگوی کشت بشمار می رود.<br />همچنین توجه به ارزش اقتصادی و امنیت و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن باید برای مسئولان و کشاورزان به درستی تبیین شود تا سیاست های کاری خود را بر این مبنا پیش ببرند.<br />*** الگوی کشت چیست؟<br />از الگوی کشت تعاریف بسیاری موجود است که به نظر می‌رسد جامع‌ترین این تعاریف عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای، با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.<br />این تعریف مشخص می کند در بسیاری از مناطق کشور کشت محصولات زراعی، باغی و یا بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای و عوامل تولید باشد و با توجه به محدودیت‌های اقلیمی موجود، بیلان منفی آب دشت‌ها و نیاز به پایداری تولید محصولات ما را ملزم می‌کند که درجهت روش‌های کمک به بهبود سفره‌های زیر زمینی آب و افزایش راندمان مصرف آب حرکت کنیم.<br />***اصلاح <a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت">الگوی کشت</a><br />با توجه به گستردگی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسب برای دستیابی به حداکثر بهره‌برداری از عوامل و نهادهای تولید به‌ ویژه عامل محدود کننده‌ آب، ضرورتی انکار ناپذیر است.<br />همچنین باید نسبت به تخصیص زمین‌های کشاورزی و برنامه‌ی کشت یک منطقه به انواع گروه محصولات زراعی و باغی همان منطقه اقدام کرد.<br />از سوی دیگر میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف براساس زیر ساخت‌های موجود باشد.<br />به زبان ساده تر می توان گفت، اصلاح الگوی کشت به معنای ارتقا بهره وری از منابع آبی و توجه به امنیت غذایی است که باید در برنامه ریزی های بلند مدت توجه شود.<br />***مزایای کشت بر اساس الگوی مناسب و اصلاح شده<br />معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان در این باره به گفت: اجرای <a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت">الگوی کشت</a> مناسب، امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین می‌کند.<br />حسین پیرحیاتی افزود: اجرای الگوی کشت مناسب برای حفاظت منابع پایه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید امری ضروری بوده و نیازمند هماهنگی و همکاری وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.<br />وی همکاری کشاورزان را یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در اصلاح الگوی کشت دانست و ادامه داد: با استفاده اصولی از منابع پایه تولید، آب و خاک برای آیندگان حفظ شده و اثرات سوئ ناشی از خشکسالی کاهش می یابد.<br />معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان همچنین گفت: با بهینه سازی الگوی کشت بهره برداری متعادل از منابع پایه صورت می‌گیرد که این مهم نیازمند برنامه‌ریزی مشترک درون بخشی است.<br />پیرحیاتی افزود: متاسفانه برخی کشاورزان به دلیل عدم رعایت الگوی کشت و اقدام خودسرانه، علاوه بر غارت آب، محصول چندانی نیز به دست نمی آورند.<br />وی اضافه کرد: جهاد کشاورزی برنامه تولید بر اساس تنوع محصولات را تا برش شهرستانی تهیه و ابلاغ کرده است.<br />وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت سال های گذشته در خصوص آب، تفاهم نامه ای با شرکت آب منطقه ای لرستان با اولویت تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی از جمله چاهها منعقد شد.<br />معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت: بر این اساس باید مالکان چاههای کشاورزی با مراجعه به امور آب، میزان برداشت خود را اعلام و براساس آن استحصال می کردند که این امر توسط بسیاری از کشاورزان رعایت شد.<br />پیرحیاتی بدون اشاره به آمار افزود: برخی نیز بدون رعایت این قانون، چاهها را به کشاورزان مهاجر اجاره داده و باعث برداشت های بیش از حد مجاز شده که این افراد خاطی شناسایی و به امور آب معرفی شده اند.<br />وی تصریح کرد: اصلاح<a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت"> الگوی کشت</a> در دو محور بهره وری مناسب ازمنابع آب و خاک و امنیت غذایی خلاصه می شود که کشت خود سرانه و خارج از برنامه این دو مساله را با خطر مواجه می کند.<br />****تزریق سموم به خاک و برداشت بی رویه آب/ سوغات کشاورزان مهاجر در لرستان<br />مسئولان و کارشناسان در شرایطی از اهمیت نگهداری منابع آب و خاک سخن می گویند که سال گذشته یکی از معضلات اصلی استان در کنار بی آبی و خشک شدن رودخانه ها و چاهها، کشاورزان مهاجربودند.<br />سودجویانی که برای کسب درآمد بیشتر علاوه بر در اختیار گرفتن فرصت های شغلی استان، دست به دست یکدیگر دادند تا کشاورزی و اراضی لرستان را نابود کنند.<br />وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی بکر و مستعد کشاورزی، اشتیاق و طمع برخی افراد برای حضور و کشاورزی در لرستان را دو چندان کرده و به نظر می رسد این افراد بدون هرگونه توجهی به سلامت مردم و یا وجهه کشاورزی استان، اقدام به فعالیت های غیرمجاز دراین حوزه می کردند.<br />افراد سودجویی که با حضور در لرستان و اجاره زمین های کشاورزی استان، با استفاده بیش از حد و غیر قانونی از سموم و کودهای شیمیایی ، تولید محصولات کشاورزی سالم در لرستان را زیر سوال برده اند.<br />علاوه بر این، استفاده نامتعارف از سموم تا سالها موجب آلودگی خاک شده و علاوه بر این این افراد به دلیل برداشت و درآمد بیشتر به کشت گیاهان آبدوست روی آورده و منابع سطحی و زیر زمینی آب لرستان را غارت می کنند و به خورد کشاورزی خود می دهند.<br />البته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان نیز سال گذشته در اظهارات قابل تاملی نسبت به حضور و کشاورزی غیرمجاز مهاجران در استان هشدار داد.<br />پیرحیاتیˈ گفت: کشاورزانی از استان های اصفهان و همدان ضمن حضور در لرستان، اقدام به اجاره و تملک خارج از عرف زمین های کشاورزی استان کرده اند.<br />وی اظهار داشت: این کشاورزان مهاجر با حضور در اراضی کشاورزی شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود، ازنا ، الیگودرز، نورآباد و سلسله اراضی کشاورزی را بیشتر از نرخ متعادل و متعارف اجاره کرده و محصولات غیراستراتژیک را در این اراضی کشت کرده اند.<br />معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: هم اکنون پنج هزار و ۵۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان در اختیار کشاورزان مهاجر قرار دارد و پیش بینی می شود این افراد به منظور سود بیشتر، کود و سموم شیمیایی غیر استاندارد و بیش از حد مجاز را در این اراضی استفاده کنند.<br />پیرحیاتی ادامه داد: کود پذیری و استفاده از سموم برای این سطح زیر کشت بسیار بالاست و علاوه بر تولید محصولات ناسالم، موجب آلودگی بالای منابع آب و خاک استان می شود.<br />وی تصریح کرد: در این راستا محصولات دیگری از جمله هندوانه، سیب زمینی و هویج توسط این افراد کشت و روانه بازار مصرف می شود.<br />معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت: علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم به ویژه مردم استان به دلیل استفاده از این محصولات ناسالم، با توجه به فروش برخی از این محصولات در خارج استان، وجهه کشاورزی استان نیز خدشه دارخواهد شد.<br />پیرحیاتی تصریح کرد: همچنین با توجه به کشت محصولات آبدوست توسط کشاورزان مهاجر، سالانه ۵۰ میلیون متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی استان در کشت های غیرمتعارف مصرف می شود.<br />و اما امروز این مسئول بدون اشاره به آمار از وضعیت کنترل اقدامات کشاورزان مهاجر در استان رضایت نسبی دارد و اظهار می کند: با توجه به ضرورت امنیت غذایی ، دستگاههای مربوطه با اقدام جدی دراین خصوص، نسبت به شناسایی متخلفان و اعمال برخوردهای قانونی با آنها اقدام کرده اند و شرایط از وخامت سال گذشته خارج شده است.<br />پیرحیاتی گفت: کشاورزان مهاجر همچنان با توجه به محدودیت منابع آبی در استان خود همچنان برای کشت هندوانه به اراضی لرستان از جمله نورآباد، بروجرد و خرم آباد هجوم آورده اند که با اقدامات قضایی با این افراد برخورد می شود.<br />***سهم ۹۲ درصدی کشاورزی از مصرف دو میلیارد و ۵۹۳ میلیون متر مکعب آب در لرستان<br />مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز گفت: سالیانه دو میلیارد و ۵۹۳ میلیون متر مکعب آب در استان مصرف می شود.<br />علی امید سیفی افزود: از دو میلیارد و۵۹۳ میلیون متر مکعب آب مصرفی استان ۷۲ درصد سطحی و بقیه از منابع زیر زمینی برداشت می شود و از این مقدار ۹۲ درصد مصارف کشاورزی دارد.<br />وی اظهار کرد: همچنین پنج درصد آب استان در زمینه شرب و مصارف بهداشتی و سه درصد در صنعت مصرف می شود .<br />سیفی با بیان اینکه برای پر کردن هر یک حلقه چاه ۲۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است تصریح کرد:برای پیشگیری از سرقت آب، نصب کنتورهای هوشمند در شهرستان ازنا تکمیل شده و رومشکان و کوهدشت در اولویت بعدی هستند.<br />***محصولات غیراستراتژیکی که ۴۱۰ میلیون متر مکعب از آبهای لرستان را بلعید<br />مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اضافه کرد: به دلیل سودجویی برخی افراد و عدم توجه به الگوی کشت مناسب، سال گذشته ۱۴ هزار هکتار از زمین های لرستان به زیر کشت گیاهان آبدوست رفت.<br />سیفی گفت: از این میزان شش هزار هکتار کشت هندوانه بود که متاسفانه نیاز آبی هر هکتار هندوانه ۳۵ هزار متر مکعب است که برای شش هزار هکتار سطح زیر کست این محصول، ۲۱۰ میلیون متر مکعب آب صرف شد.<br />وی افزود: در مجموع با احتساب ۱۴ هزار هکتار کشت گیاهان آبدوست، ۴۱۰میلیون متر مکعب از آبهای سطحی و زیرزمینی لرستان تخلیه شد.<br />مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود : تشکیل گروههای ۶۰ نفره گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و پلمپ چاههای غیر مجاز و جلوگیری از کشت گیاهان آبدوست که باعث خشک شدن چاه ها ، نشست زمین و افت شدید آبهای زیرزمینی و در نهایت تبدیل دشت ها به دشت ممنوعه می شود در اولویت کاری شرکت قرار گرفت.<br />به گفته وی با ممنوعیت کشت هندوانه، سیب زمینی، ذرت، برنج و سایر گیاهان آبدوست در استان برای سالجاری، صرفه جویی لازم در این راستا صورت گرفت.<br />***انسداد ۴۰۰ چاه غیرمجاز کشاورزی<br />مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان همچنین گفت: سال گذشته برای حفظ منابع آبی استان و جلوگیری از مصرف بی رویه، ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و پر شده است.<br />سیفی افزود: میزان برداشت چاهها بر اساس کشت و میزان آب مورد نیاز در پروانه صادر شده رصد و بر این اساس با افراد متخلف برخورد می شود.<br />به گفته وی اصلاح الگوی کشت در استان باید با توجه جدی به محدودیت منابع آبی صورت گیرد تا از بروز خشکسالی در سال های آینده جلوگیری شود.<br />***تخلیه ۶۲۵ میلیون متر مکعب آب توسط چهار هزار و ۵۷۲ حلقه چاه کشاورزی<br />معاون و حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان نیز گفت: ۸۴ میلیون متر مکعب آب سالانه توسط یکهزار و ۶۵۹ حلقه چاه غیرمجاز برداشت می شود.<br />نادر مختاری افزود: همچنین ۷۱۹ هزار و ۲۷ میلیون متر مکعب در سال از شش هزار و ۷۴۸ حلقه چاه مجاز برداشت می شود که چهار هزار و ۵۷۲ حلقه چاه کشاورزی با برداشت ۶۲۵ میلیون متر مکعب بیشترین حجم برداشت را به خود اختصاص داده است.<br />وی ادامه داد: همچنین از ۷۱ حلقه چاه آب شرب شهری، ۵۲۰ حلقه روستایی و یکهزار و ۵۸۳ حلقه چاه صنعتی به ترتیب ۲۳، ۳۷ و ۳۳٫۶۵ میلیون متر مکعب برداشت می شود.<br />معاون و حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان همچنین اضافه کرد: سال آبی گذشته، آب های سطحی استان ۶۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته بود.<br />***اصلاح الگوی کشت نیازمند عزم همگانی و ملی<br />رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان نیز گفت: اصلاح<a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت"> الگوی کشت</a> باید همزمان در کشور انجام شود تا استان هایی که نسبت به این مهم توجه ویژه ای دارند، متضرر نشوند.<br />کریم سپهوند افزود: به عنوان مثال چنانچه کشت برخی محصولات در استان ممنوع شود و یا کاهش یابد، اما درسایر استان ها انجام شود، کشاورزان استان متضرر خواهند شد.<br />وی اضافه کرد: بدون شک تهیه سند ملی در رابطه با خشکسالی امری ضروری است که در حال حاضر این سند فرادستی در کشور وجود ندارد.<br />رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان در راستای اجرای اصلاح الگوی کشت باید علاوه بر تغییر در ترکیب کشت، زمان کاشت نیز تغییر یابد تا بهره وری منابع آبی به حداکثر برسد.<br />سپهوند اظهار کرد: در این راستا کشت بهاره چغندر درجنوب استان به کشت پاییزه تغییر یافته تا با استفاده بهینه از بارندگی ها، در مصرف منابع آب استان صرفه جویی شود.<br />وی ادامه داد: در حال حاضر محور اصلاح<a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت"> الگوی کشت</a> بهره وری آب، مواجهه با خشکسالی ، جلوگیری از کمبود منابع آبی و افزایش راندمان بهره وری آب است.<br />رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان گفت: باید در اجرای طرح های اصلاح الگوی کشت معیشت کشاورزان را در نظر گرفت و در صورت نیاز، برای جبران برخی خسارت های بهره برداران، یارانه های ویژه ای در نظر گرفته شود.<br />***تهیه سند راهبردری مدیریت جامع خشکسالی لرستان تاپایان سالجاری<br />سپهوند همچنین از تهیه سند راهبردری مدیریت جامع خشکسالی لرستان خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز،این سند تا پایان امسال تدوین می شود.<br />وی اعتبار مورد نیاز برای این مهم را دو میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۹۰۰ میلیون ریال توسط استانداری تامین شده و چنانچه معادل این مبلغ امسال نیز تامین شود، این سند سال ۹۵ تهیه خواهد شد.<br />رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان ادامه داد:یکی از مهمترین بخش های این سند، اصلاح الگوی کشت بر اساس وضعیت اقلیمی ، محصولات، خاک و منابع آب است.<br />سپهوند افزود: در این سند که با همکاری دستگاههای مختلف از جمله امور آب ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و آبفا تهیه می شود راهکارهای کوتاه ، میان و بلند مدت برای کاهش مصرف آب کشاورزی پیشنهاد شده است.<br />به هر حال به نظر می رسد اصلاح<a href="http://www.spiagri.com/news1/137-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="الگوی کشت"> الگوی کشت</a> نیازمند اصلاح نگرش کشاورزان برای تغییر روند فعلی با توجه به مباحث کارشناسی است و مسئولان نیز باید در این راستا با دقت نظر و برنامه های مدون، کشاورزان را در این راستا همیاری و تشویق نمایند.<br />۷۲۶۹/۶۰۶۰<br />منبع: keshavarznews.ir</p></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="art-footer" style="position: relative; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; width: 1007px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-footer-body" style="position: relative; padding: 5px; color: rgb(182, 196, 211); font-size: 11px;"><div class="art-footer-center" style="position: relative; float: right; right: 498.5px;"><div class="art-footer-wrapper"><div class="art-footer-text" style="min-height: 32px; padding-left: 42px; padding-right: 42px; position: relative; float: left; left: 148.094px; text-align: center;"></div></div></div></div></div>

یک میلیون و 900 هزار تن شکر در سال زراعی جاری در کشور تولید می شود <div class="art-box art-sheet" style="margin: 50px auto 0px; position: relative; max-width: 1000px; cursor: auto; width: 1000px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-box-body art-sheet-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 0px;"><div class="art-layout-wrapper" style="position: relative; margin: 0px auto;"><div class="art-content-layout" style="display: table; width: 1000px; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;"><div class="art-content-layout-row" style="display: table-row;"><div class="art-layout-cell art-content" style="display: table-cell; vertical-align: top; height: auto;"><div class="item-page"><div class="art-box art-post" style="margin: 0px; position: relative; max-width: 1000px;"><div class="art-box-body art-post-body" style="margin: 0px auto; position: relative; padding: 10px;"><div class="art-post-inner"><h2 class="art-postheader" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; color: rgb(64, 58, 58); line-height: 1em;"><a href="http://www.spiagri.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-900-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" class="PostHeader" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; text-align: right; color: rgb(92, 122, 153);">یک میلیون و 900 هزار تن شکر در سال زراعی جاری در کشور تولید می شود</a></h2><div class="art-postcontent" style="text-align: justify; font-size: 14pt;"><div class="art-article" style="border-collapse: separate;"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: center;"><img src="http://www.spiagri.com/images/n82807855-72132860.jpg" width="618" height="361" alt="n82807855-72132860" style="border-color: rgb(178, 194, 209); border-style: solid; border-width: 0px; margin: 7px;" /></p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: right;">خرم آباد - ایرنا - معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران در بحث<a href="http://www.spiagri.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-900-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="شکر"> شکر</a> بسیار مستعد شده است، گفت: پیش بینی می کنیم در سال زراعی جاری یک میلیون و 900هزار تن <a href="http://www.spiagri.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-900-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="شکر">شکر</a> در کشور تولید شود که با ایجاد 2 تا سه کارخانه در استان های خوزستان و ایلام این تولید افزایش می یابد.</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: right;">به گزارش خبرنگار ایرنا عباس کشاورز روز پنجشنبه در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه استان لرستان در سالن جهاد کشاورزی این استان افزود: مشکل گندم و <a href="http://www.spiagri.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-900-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="شکر">شکر</a> با یاری و لطف خداوند متعال و تلاش کشاورزان کاملا حل شده است.<br />وی با بیان اینکه ظرفیت ایران در تولید دانه های روغنی و چغندر از اروپا بالاتر است، گفت: در سال آینده رکورد تولید دانه های روغنی را خواهیم شکست.<br />معاون زاراعت وزیر جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی تولید شده در کشور را سه دسته خواند و افزود: دسته نخست محصولاتی نظیر هندوانه، گوجه و سیب زمینی هستند که به دلیل عدم کشش بازار از کشاورز می خواهیم زیاد تولید نکنند.<br />وی اظهار کرد: دسته دوم تولیداتی مثل گندم، روغن و شکر که در حال پیوستن به گروه اول هستند و گروه سوم محصولاتی مانند ذرت است که برای رفع برخی نگرانی ها باید به دنبال کشت فرا سرزمینی آنها باشیم.<br />کشاورز با بیان اینکه تا این لحظه هیچ کشوری نسبت به امنیت عذایی سست و کم اراده نیست، افزود: برای همه کشورها این موضوع در درجه نخست اهمیت و جزو خطوط قرمز است لذا این مهم نیز در کشور ما باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک آرمان ملی به آن نگاه شود.<br />** مدیریت آب مهمترین وظیفه دولت در بخش کشاورزی است<br />وی مدیریت آب را مهمترین وظیفه دولت در بخش کشاورزی خواند و گفت: این چالش جدی است پس باید مراقب مصرف زیاد آن در کشاورزی باشیم پس یا تولید نکنیم یا با اصلاح الگوی کشت، میزان محصولی کمتر از مصرف اب تولید نکنیم.<br />کشاورز افزود: چالش دوم ما قیمت تمام شده محصولات است که هم کشاورز را آزار می دهد و هم هزینه مصرف کننده را بالا می برد.<br />وی اظهار کرد: یکی از دلایل وجود این قیمت بالا موضوع تورم است که هم دولت و هم فعالان اقتصادی و سیاسی برای کالاهایی که تولید و اشتغال ایجاد می کنند باید پول ارزان در نظر بگیرند.<br />کشاورز سومین چالش دولت در بخش کشاورزی را اشتغال دانست و افزود: نمی گویم بخش کشاورزی می تواند همه مشکلات کشور در زمینه اشتغال را حل کند اما به طور قطع قادر به حل بخش بزرگی از این مشکل است.<br />وی لرستان را سرزمینی سرشار از منابع طبیعی و ظرفیت های بالای کشاورزی دانست و گفت: کشاورزی دیم باید در کنار کشاورزی آبی در استان لرستان از اهمیت بالایی برخوردار باشد لذا کشت محصولات متعدد مانند گندم، حبوبات و دانه های روغنی، احداث کارخانه تولید بذر و تغییر رفتار زراعی از روش های سنتی به استفاده از روش های نوین و علمی باید در دستور کار مسئولان و کشاورزان قرار گیرد.<br />وی به کشاورزان اطمینان داد که در صورت رعایت این مسائل و کشت مستقیم در عمق مناسب با هر مقدار بارندگی، تولید محصول افت نخواهد کرد.<br />معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی وضعیت کشاورزی کشور را خوب توصیف کرد و افزود: توفیقات خوبی در زمینه خود کفایی حاصل شده و باید گفت که عاقل تر از آنیم که تحت تاثیر برخی صحبت ها، اخبار کذب و نا امیدکننده قرار گیریم.<br />** وضعیت بارندگی در لرستان 60 درصد زیر نرمال است<br />استاندار لرستان نیز با تاکید بر مدیریت درست منابع محدود آب گفت: در این زمینه کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست چراکه تا همین لحظه وضعیت بارندگی 60 درصد زیر حد نرمال است.<br />سید موسی خادمی با بیان اینکه کشاورزی لرستان باید به سمت محصولات کم مصرف برود، افزود: یکی از راه های تحقق این مهم بهره برداری از ایستگاه پمپاژ است که بیشتر باید مورد توجه باشد چرا که منجر به ابیاری تحت فشار خواهد شد.<br />وی سپردن کار به پیمانکاران مجرب را یکی دیگر از راه های ایجاد آبیاری تحت فشار عنوان کرد و گفت: شایسته است که برای اجرای تاسیسات آبیاری تحت فشار در ازای اختصاص بخشی از درآمد زمین ها، کار ایجاد این تاسیسات را به پیمانکاران سپرده شود.<br />وی محدودیت های دانشی و ترویجی را از مشکلات کشاورزی دانست و افزود: کارهای خوبی مانند اعزام ناظران کشاورزی و طراحی سامانه های کشاورزی در دولت تدبیر و امید انجام شده است و از این به بعد نیز دولت با قدرت به این اقدامات ادامه خواهد داد.<br />استاندار لرستان خواستار توجه جامعه به موضوع آب مجازی شد و اظهار کرد: از آبی که صرف تولید هندوانه و سیب زمینی و برخی محصولات دیگر می شود متوجه می شویم به جای سود در حال ضرر دادن هستیم.<br />به گزارش ایرنا در این آیین از 50 تولید کننده برتر بخش کشاورزی لرستان تجلیل به عمل آمد.<br />تاریخ: 05/ بهمن/ 96<br />منبع: www.irna.ir/fa/NewsPage</p><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: right;"> </p></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div></div></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="cleared" style="clear: both; float: none; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 0px; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="art-footer" style="position: relative; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; width: 1007px; color: rgb(15, 20, 25); font-family: mina; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(127, 162, 16);"><div class="art-footer-body" style="position: relative; padding: 5px; color: rgb(182, 196, 211); font-size: 11px;"><div class="art-footer-center" style="position: relative; float: right; right: 498.5px;"><div class="art-footer-wrapper"><div class="art-footer-text" style="min-height: 32px; padding-left: 42px; padding-right: 42px; position: relative; float: left; left: 148.094px; text-align: center;"></div></div></div></div></div>